PROJEKT »VEČNAMENSKI OBJEKT V DIVAČI«

Občina Divača je skupaj s partnerji projekta (Občina Sežana, Občina Komen, Občina Hrpelje -Kozina, Osnovno šolo dr. Bogomira Magajne Divača in Socialnim podjetjem Brinjevka) prijavila v letu 2017 skupno operacijo »Večnamenski objekt v Divači« na javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na pozivu smo vsi partnerji skupaj pridobili sredstva za sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR od prijavljene skupne vrednosti operacije 184.076,91. Naložbo tako sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Brinjevka d.o.o., so.p. je pridobila sredstva za sofinanciranje v višini 4.204,91 EUR.

Otvoritev večnamenskega objekta v Divači je zaradi spoštovanja ukrepov zaradi epidemije COVID-19 bila samo ob prisotnosti partnerjev dne 3.6.2021. Tega dne se je tudi odvijala okrogla miza na kateri so vsi partnerji izpostavili pomen in povezovanje pri izvedbi te operacije. Hkrati smo partnerji OŠ Divača in Brinjevka skupaj z društvom kmetic Sežanske regije na stojnicah predstavili svojo dejavnost v cilju medsebojnega povezovanja in vključevanja ranljivih skupin v našo družbo, medgeneracijskega sodelovanja, prepletanja, in nediskriminacije ter   ozaveščali o pomenu ekološkega kmetijstva, pomenu doma pridelane hrane in trajnostnemu razvoju.

Občina Divača je kljub epidemiji COVID-19, skupaj s partnerji v okviru projekta izvedla naslednje aktivnosti in s tem dosegla vse kazalnike na operaciji:

 • v okviru te operacije se je uredilo  112  m2 bruto površine javnega prostora, ki je primerno tudi za gibalno ovirane osebe. Večnamenski objekt bo namenjen različnim dogodkom: izvedbi tržnic, razstav, prireditvam, promocije, degustacije, delavnice, dogodki Hkrati pa bo to širši prostor za spontano druženje vseh generacijskih skupin (starejši, otroci, mladostniki, ranljive skupine…)

 • dogajanje na objektu (5 dogodkov v okviru operacije– otvoritev objekta s kulturnim programom in v sodelovanju vseh petih partnerjev, okrogla miza na temo pomembnosti objekta v povezavi z ostalimi projekti partnerskih občin, dogodek prodaje kmetijskih pridelkov učencev OŠ Divača v sodelovanju z Brinjevko ob zaključku vrtnarskega krožka, dogajanje ob občinskem prazniku- otvoritev fotografske razstave »skriti kotički Krasa in Brkinov« in prodaja in predstavitev Brinjevke v večnamenskem objektu.

 • trajnost projekta skozi udejstvovanje mladih in ranljivih skupin (vrtnarski krožek-delavnice, naravoslovni dan, nakup 2 visokih gred, izvedba raznih dogodkov v večnamenskem objektu,

 • promocija tržnice (izvedba okrogle mize, promocija objekta in projekta-internetna stran občine Divača, facebook stran Brinjevka, 3 članki, objava v Glasilu Občine Divača)

 • diseminacija (1 partnerski prispevek v glasilu vseh občin)

 

Delavci podjetja Brinjevka so učence na Osnovni šoli v Divači izobraževali o trajnostnem in sonaravnem kmetovanju na Krasu ter o nadaljnji uporabi pridelkov, zelišč, žit v kulinarične in druge namene. Učenci so navedeno spoznavali v okviru vrtnarskega krožka-delavnic v mesecu maju in juniju ter preko naravoslovnega dneva.

Izvedli so naslednje delavnice:

 • Oskrba rastlin

 • Hotel za žuželke

 • Sajenje in vzgoja sadik

 • Mletje moke, spoznavanje žit

 • Zelišča

 • Kompostiranje

 • Polnjenje in zasaditev visokih gred

 

Učenci so vseskozi skozi delavnice, dogodke in naravoslovni dan sodelovali z ranljivimi skupinami in se učili z njimi sodelovati. 

Vrtnarski krožek-delavnice z nakupom in zasaditvijo dveh visokih gred, se je končal s predstavitvijo ob zaključku šolskega leta, z učenjem prodajnih veščin na stojnicah, pod mentorstvom Brinjevke v večnamenskem objektu v Divači.

Učenci Osnovne šole Divača s podružničnima šolama Senožeče in Vreme so bili zelo navdušeni nad zgoraj omenjenimi dejavnostmi, zato se bo OŠ Divača skupaj s projektnimi partnerji tudi nadaljne trudila, da bo krožek z delavnicami in predstavitvami v večnamenskem objektu v Divači ohranjala tudi po zaključku projekta. Enako bo skušala doseči tudi z naravoslovnimi dnevi.

Več o projektih Evropske kohezijske politike v Sloveniji na naslednji strani:

https://www.eu-skladi.si/