PROJEKT SINERGIJA

NAZIV AKTIVNOSTI:

Vključitev v Podukrep 16.9.: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

NASLOV PROJEKTA:

SINERGIJA ZAPOSLITVENEGA CENTRA IN KMETIJ

Kot izvajalci a področju socialnega varstva in zaposlovanja opažamo, da so potrebe po zaposlovanju oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo se povečujejo, še posebej je ta problem pereč na podeželju, zato bomo s projektom skušali zagotoviti ohranitev in razvoj delovnih mest težje zaposljivih oseb.

Projekt bo zasledoval vzajemnost/sodelovanje in učenje in razvoj namreč:

 • Zaposlitveni center Bodika opaža, da je v trgovini Kraški kotiček veliko povpraševanje po lokalnih mlečnih izdelkih in naravni kozmetiki, ki jo Zavod Bodika sam ne more pridelati in predelati, proizvesti, zato vidimo cilj v povezovanju Zavoda Bodika z dvema kmetijama, ki te surovine in znanje imata, kmetijama pa manjka HAACP, sodelovanje, promocija.
 • skupno sodelovanje bo pripomoglo k ciljem vseh treh partnerjev v projektu. Hkrati bodo skupne storitve in skupni proizvodi partnerjev pripomogli k izboljšanju vključevanja oseb iz ranljivih družbenih skupin v delovne procese in posledično k izboljšanju duševnega in telesnega zdravja. Zdrava hrana, aromaterapija, delavnice in delo na kmetiji, zaposlitvenem centru bi pozitivno vplivale na rehabilitacijo oseb. 

Poleg vodilnega partnerja – Zavoda Bodika, bodo pozitiven napredek doživele tudi obe kmetiji vključeni v projekt. Kmetija »Žužkovi« bo pridobila novo pomoč in zagon kmetijske dejavnosti pri predelavi kozjega mleka, saj se s kmetijstvom sam ukvarja starejši kmet, ki sam ne zmore napredka in zagona kmetije. Obenem pa bo kmetija Zavodu Bodika omogočila nov skupni produkt in novo znanje ter spretnosti ter možnost razširitve ponudbe delavnic na ogled živali s kmetije. Mateja Marc –nosilka
dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo skupaj z Zavodom Bodika izdelala nove
kozmetične proizvode in prenesla znanja iz aromaterapije, ki dodatno
pripomore k psihofizični rehabilitaciji oseb.


Splošni cilji projekta:

 • zaposlitev osebe iz ranljive družbene skupine in spodbujanje socialne vključenosti In enakih možnosti,
 • zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na kmetijah in zaposlitvenem centru.
 • pozitiven vidik zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin – oblika zaposlitve v lastnem, lokalnem okolju omogoča osebam varnost, mobilnost od doma do delovnega mesta in zaposlitev na delovnih mestih, ki so jih vajene in za katere so vsaj delno usposobljeni;
 • ohranitev in razvoj delovnih mest omogoča ekonomsko integracijo oseb in hkrati prinaša psihološko, telesno blagostanje in razvoj zdrave identitete.
 • neodvisnost od socialnih transferjev in ekonomsko ter socialno varnost vključenih oseb,
 • dvig kvalitete vsakdanjega življenja in osebnega zadovoljstva ključnega pomena za duševno zdravje je občutek človeškega dostojanstva in socialne pravičnosti.


Pričakovani rezultati:

 • ohranitev delovnih mest oseb iz ranljivih družbenih skupin v
  zaposlitvenem centru
 • nova pridobljena znanja za osebe v zaposlitvenem centru Bodika in
  osebe na kmetijah, ki jim bodo omogočila nadaljni razvoj
 • novi proizvodi, ki se izdelajo v sodelovanju
 • nadaljnje sodelovanje zaposlitvenega centra in obeh kmetij

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje