Simbioza sobivanja človeka in narave – SOBIVANJE

Dolg naziv operacije: Simbioza sobivanja človeka in narave

Kratek naziv operacije: SOBIVANJE

Trajanje operacije: september 2021 do december 2022

Sofinanciranje operacije:

Operacija je bila v višini 57.454,34 EUR odobrena v okviru »3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja«. Javni poziv je objavila Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov, z namenom podpore za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sofinanciranje se izvaja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP 2014 – 2020: www.program-podezelja.si/

Prijavitelj operacije: Sandi Fedrigo – Ekološka kmetija

Partnerji operacije:

 • Park Škocjanske jame, Slovenija;
 • Brinjevka d.o.o., so.p.;
 • Bogdan Drožina – Ekološka kmetija Brhanovi;
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

 

Kratek opis operacije:

Partnerstvo operacije Sobivanje združuje zavedanje o pomenu varstva okolja in ohranjanja narave, še posebej simbiotičnega sobivanja človeka in narave. Sonaravno kmetovanje, spodbujanje lokalne samooskrbe ter ohranjanje in varovanje podeželskega okolja, s poudarkom na območju parka Škocjanske jame (v nadaljevanju: PŠJ), je glavni cilj operacije. Izmenjava znanj in izkušenj, izoblikovan inovativni pristop za osveščanje o samooskrbi ter organizirani dogodki bodo udeležencem podali znanje, ki ga bodo ohranili tudi po končani operaciji. Kmečka lopa in nabavljena kmetijska mehanizacija bo prispevala k urejenosti območja PŠJ in bo omogočila lažje opravljanje kmetijske dejavnosti, predvsem pa bo predstavljala spodbudo z vidika ohranjanja, obstoja in razvoja kmetije. Gre namreč za edino živinorejsko kmetijo, ki poleg pridelave ekološkega mesa, pomembno vpliva na obdelanost površin v PŠJ. S spravilom kmetijskih pridelkov in strojev na eni lokaciji, ki bo zavarovana z lovilcem olj, se bo zelo zmanjšalo tveganje za onesnaževanje tal, podtalnice in vodotokov, kar je pomemben dolgoročni učinek tudi po zaključku operacije.

Cilji operacije:

 • prispevanje k simbiozi sobivanja z divjadjo in divjimi zvermi,
 • prispevanje k simbiozi sobivanja kmeta (kmetijstva) in narave ter kmeta (kmetijstva) in turista (turizma),
 • izmenjava dobrih praks na področju ekološkega kmetovanja,
 • prispevanje k vedenju o prilagajanju na podnebne spremembe in ohranjanju biotske raznovrstnosti,
 • osveščanje o pomenu samooskrbe,
 • prispevanje k izboljšanju kakovosti produktov,
 • prispevanje k ohranjanju in varovanju okolja,
 • dvig ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja,
 • sodelovanje z ranljivimi skupinami na področju sonaravnega kmetovanja.

Aktivnosti operacije:

 • izgradnja kmečke lope z ureditvijo dvorišča in nabava potrebne kmetijske mehanizacije – aktivnost, ki se jo lahko obravnava tudi kot učni primer sobivanja kmeta (kmetijstva) in narave, posredno pa tudi kot primer sobivanja kmeta (kmetijstva) in turista (turizma),
 • izmenjava znanj in izkušenj s področja ekološkega kmetovanja,
 • organizacija dogodka na temo sobivanja z divjadjo in divjimi zvermi (sobivanje človeka in živali/narave),
 • organizacija dogodka na temo prilagajanja kmetovanja glede na podnebne spremembe (sobivanje človeka in narave),
 • predstavitev poklica ‘kmet’ za mrežo šol PŠJ,
 • osveščanje ranljivih skupin o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo,
 • oblikovanje inovativnega pristopa za osveščanje o samooskrbi.

Rezultati operacije:

 • zgrajena kmečka lopa z urejenim dvoriščem in potrebno kmetijsko mehanizacijo;
 • 3 srečanja (skupno ca. 10 ur) namenjena izmenjavi znanja in izkušenj s področja ekološkega kmetovanja;
 • 2 dogodka (sobivanje z divjadjo in divjimi zvermi ter prilagajanje kmetovanja glede na podnebne spremembe);
 • 1 dogodek za mlade oz. šole (predstavitev poklica »kmet«);
 • 1 dogodek za ranljive skupine z namenom osveščanja o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo;
 • 3 študijske vrtne zasaditve kot inovativni pristop ozaveščanja o samooskrbi.